Завантажити вісник одним файлом
Випуск 25/2019 Частина 1
Випуск 25/2019 Частина 2


Випуск 25/2019 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аврамчук Л. А., Волков А. Ю.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Алескерова Ю. В.
ПІЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Балюнов О. О.
СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ТУРУ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 РОКУ

Безугла Л. С., Воловик Д. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Білик Р. С.
ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Буздиган М. О.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Буй Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ

Вацлавський О. І.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Височан О. О., Литвиненко Н. О.
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЕКОНОМНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Власенко Т. А.
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Волинець О. О., Тичук Т. О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОРИСНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

Волков А. В.
СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕВОЛЮЦІЇ РІВНІВ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧА

Волошко Н. О., Курінна І. Г.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Воробйов Р. Б.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ ІНТЕНСИФІКОВАНИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гинда О. М., Пісний Б. М., Гинда С. М.
СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Гобир І. Б.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гритчук Г. В., Філюк С. М.
СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ТУРИЗМУ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ЗРОСТАННЯ РІВНЯ КОТИРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Дергалюк Б. В.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЯК ВИМОГА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дудчик О. Ю., Костенко Т. А., Стоколюк В. В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Зварич І. Я.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ ЄС У СФЕРІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Карабаза І. А.
БРЕНД МІСТА: АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Кваша О. В.
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Кириченко О. С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- ННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Клочко В. М.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ОСВІТИ В НОВОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УКЛАДІ

Коба О. В., Шинкар Ю. Л.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Козуб В. О., Чернишова Л. О.
ВПЛИВ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Крамар І. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Крутько М. А.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Кушнір С. О., Кікош В. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Лісовська Л. С., Теребух А. А., Гацук М. М.
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

Ліхоносова Г. С., Лазебна І. Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Малишко Є. О.
АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медвідь В. Ю., Коблянська І. І., Глазун В. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ГРОМАДАХ УКРАЇНИ

Мержинський Є. К., Комазов П. В.
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Моцна І. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Малевський Е. З.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Сероклин Л. В.
СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ


 

Випуск 25/2019 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Мудрак Н. О.
НАЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З УХИЛЕННЯМ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ В КРАЇНАХ ОЕСР

Назарова Л. В., Огієнко А. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ НА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

Овчаренко О. В., Дубницький В. І.
БЕЗПЕКА ТА СТІЙКІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Олефіренко О. М., Летуновська Н. Є., Шевлюга О. Г.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Онищенко Ю. І., Капсамун С. Ю.
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ФІНАНСОВИЙ АКТИВ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ БАНКАМИ

Опалько В. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Остапенко Т. Г.
РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Островський І. А., Рибак Г. І.
ОСВІТНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

Павліха Н. В., Корнелюк О. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ РЕГІОНУ

Партика І. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Перевозова І. В., Тимошенко Д. В.
АЛГОРИТМІКА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ РЕСУРСОМ ПРАЦІВНИКА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ

Perepadya Fedir
THE TRENDS OF MIGRATION PROCESSES IN THE LABOUR MARKET OF THE DONETSK REGION

Петровська О. М.
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Потравка Л. О., Дудяк Н. В., Строганов О. О.
УМОВИ РОЗБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Приходько В. П., Єгорова О. О., Пишмінцева М. Д.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Продіус О. І., Звонарьова В. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПРОЕКТАХ

Ревуцька А. О., Смолій Л. В.
СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Різва Л. А.
ДЕРЖАВНЕ ТА НЕДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НОВІ ПРОДУКТИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Рудь О. О.
ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБҐРУНТУВАННЯ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

Рябчук О. Г., Блищик Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Савіна Г. Г., Яковенко О. В.
УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Савіцький А. В.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ З КРАЇНАМИ ЄС ЗА УМОВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Селезньова О. О., Стренковська А. Ю., Євдокімова О. М.
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

Сiтнiк С. П.
ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Скочиляс С. М.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Слободянюк Н. О., Юнацький М. О., Сіраш С. С.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Sopko Valeriia, Romashko Olha, Shapovalova Alla
TRANSFER PRICING: A GLOBAL CONTEXT

Спасів Н. Я.
ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Тагиева Л. И.
РОЛЬ ХЛОПКОВОДСТВА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Томашук І. В.
БРЕНДИНГОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

Хомуляк Т. І., Демко І. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цибуляк А. Г.
ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ

Шоля Р. І.
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Яременко О. Ф., Матвієць О. В.
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ: МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД

Якушко І. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство