Для авторів

Завантажити інформаційне повідомлення

Скачать информационное сообщение

Зразок оформлення статті


ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ
:

До 30 листопада 2018 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу

До 28 січня 2019 р.

– авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»

До 30 січня 2019 р.

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.


УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску 22/2018 наукового віснику необхідно не пізніше 30 листопада 2018 року (включно) надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

• статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів).
Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
• для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
Якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнювати дані самостійно і надіслати окремим файлом. Обов'язково зазначити! Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів). Відомості про наукового керівника: (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) у разі відсутності наукового ступеня. Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада. Контактний телефон. E-mail. Поштова адреса.
• надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску. Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати.

Вартість публікації становить 600 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• Обсяг статті від 12 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
• Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.
• Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
• Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
• Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
• Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (приклад оформлення списку використаних джерел).


СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на російську та англійську мови; обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, словацька, польська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Яндекс.Метрика

Copyright © 2014-2018. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство