Завантажити інформаційне повідомлення

Скачать информационное сообщение

Зразок оформлення статті


(on EN) ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ
:

До 29 листопада 2019 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу

До 28 січня 2020 р.

– авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»

До 30 січня 2020 р.

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.


УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску 28/2019 наукового віснику необхідно не пізніше 29 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну пошту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. наступні матеріали:

• статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання. Авторський реферат повинен містити прізвище та ім'я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Обсяг реферату має бути не менше 400 слів (приклад оформлення реферату).
Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
• для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
Якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнювати дані самостійно і надіслати окремим файлом. Обов'язково зазначити! Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів). Відомості про наукового керівника: (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) у разі відсутності наукового ступеня. Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада. Контактний телефон. E-mail. Поштова адреса.
• надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску. Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати.

Вартість публікації становить 600 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• Обсяг статті від 12 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
• Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.
• Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
• Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
• Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (приклад оформлення списку використаних джерел).
Список джерел «References» (список для міжнародних баз даних) розміщується після списку використаних джерел. При оформленні "References" посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті (приклади оформлення "References").


СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотацій українською та російською мовою має бути мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. У даній анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, словацька, польська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Copyright © 2014-2020. Scientific Bulletin of UNU.
Series: International economic relations and world economy