Завантажити вісник одним файлом
Випуск 13/2017 Частина 1
Випуск 13/2017 Частина 2


Випуск 13/2017 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Акименко А.М., Юрченко М.Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ МОМЕНТУ ПОСТАВОК З УРАХУВАННЯМ ЙМОВІРНІСНИХ ФАКТОРІВ 

Бабіров Е.Х., Олійник А.М., Павленко О.П.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ-РІТЕЙЛЕРІВ УКРАЇНИ 

Білик В.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Благодир Л.М., Петрик В.І., Принь І.-М.О.
КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІРМИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ

Бобейко И.О., Черноморец А.С., Лободзинская Т.П.
ТИМБИЛДИНГ КАК КЛЮЧ К ПОСТРОЕНИЮ УСПЕШНОЙ КОМАНДЫ 

Кушнір С.О., Борисенко Д.С.
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ: ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРОЕКТУ

Булгакова О.В.
БРЕНД-ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Бунтова Н.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ ГОСТИННОСТІ У ФОРМАТІ КЕМПІНГ-ПОСЛУГ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Василиця О.Б.
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН ЗА КРИТЕРІЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Волошанюк Н.В., Сьомка А.К.
АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, СУБ’ЄКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 

Ворончак І.О.
ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гакова М.В.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА 

Говорко О.В.
ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Говорун С.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Грабчак В.І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНЯ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

Григор’єва О.В., Міщенко А.Ю.
КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ПРОЯВИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Гудзь Ю.Ф.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Яремко І.Й.
ВИТОКИ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ І ОБЛІКОВОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У V СТ. ДО Н. Е. – ХІ СТ. Н. Е.

Демиденко С.Л., Димитрова Д.О.
ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Добрунік Т.П.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Жуков В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Жученко А.М.
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Іжевський П.Г.
МІЖФІРМОВА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ – ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 

Капцош В.Я.
СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ 

Коваленко Г.В., Топольскова Д.Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Козирєва О.В., Козирєва А.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЙНИХ ВІДНОСИН МІЖ РЕГІОНАМИ КРАЇНИ 

Колібан Д.В.
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Корпанюк Т.М., Марченко С.О.
ПРАВИЛА ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Кравець В.І., Слісаренко Т.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Кретов Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ 

Носатов І.К.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дмитриченко М.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Юдіна С.В., Злобіна К.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА


 

Випуск 13/2017 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Ксьондз С. М., Малащук І. І., Федорчук М. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Лизун М. В.
ВАЛЮТНА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ ТА ФУНКЦІЙ 

Макарова В. В.
ВПЛИВ СУБ’ЄКТНОГО ФАКТОРА НА ФОРМУВАННЯ УСТАЛЕНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Марков Б. М.
IМПЕРАТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

Маршук Л. М.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Миненко Л. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП В УКРАЇНІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ 

Мирончук В. М., Паночишин Ю. М.
ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Олійник-Данн О. О., Нестерова Н. О.
ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Новицький І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 

Новік О. І.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

Носа А. М.
ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МІСЦЕ ЄС У СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Носа А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА 

Осадча Г. Г., Овсюк А. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Олефіренко О. М.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Палінчак М. М., Приходько В. П., Стеблак Д. М., Савка В. Я.
СПІВРОБІТНИЦТВО ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ

Паризький І. В.
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

Повханич А. Ю.
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Погореленко Н. П., Пилипчук Д. С.
РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

Погоріла І. І., Баєтул Г. П.
ІНТЕГРАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ (НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО) 

Радіонова Н. Й.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Решетнікова О. С.
КРЕДИТИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

Рубан М. О.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Селезньова О. О.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Михайленко О. В., Орлова К. Г.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Сльозко О. О., Тимошенко Т. О.
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

Стеценко Б. С.
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Тєшева Л. В.
ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК 

Трач Р. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Турчіна С. Г.
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Цибуляк А. Г.
РЕГІОНАЛЬНІ ВЕКТОРИ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Клопов І. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Сурай А. С.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство