Завантажити вісник одним файлом - № 5/2015

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Жилінська Л. О., Горбань О. М.
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ

Камаран А. Х.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Карпець О. С., Чуйко І. М.
ОЦІНКА І АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ 

Касілов І. І.
ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Кирилюк А. О., Каркальова П. І.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ АНТИМОНОПОЛЬНИХ САМОРЕГУЛЮЮЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Кіндзерський В. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Кісь С. Я.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Князєва О. А., Сергєєва О. С., Літітанскас І. Ю.
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Кожухова Т. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ООН У СФЕРІ РОЗВИТКУ 

Козін О. Є.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ 

Колесник М. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Колодяжна І. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Коломіна О. Б.
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 

Командровська В. Є., Любезна І. І.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТРАНСПОРТНУ ІНФРАСТРУКТУРУ УКРАЇНИ 

Коркоц О. М.
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Корнєва І. О.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Корчева В. І., Крючкова Н. М.
КОНЦЕПЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

Кравчук Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Крепак А. С.
ЕВОЛЮЦІЯ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 

Кухта К. О., Дорогань-Писаренко Л. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Луцій К. М.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Malakhovskyi Y. V., Nabulsi H. N.
MAXIMIZING THE VALUE OF ENTITIES OF THE REGION IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

Малаховський Ю. В.
МОНІТОРИНГ ТА МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ВОДИ 

Матвієнко О. О.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Михайленко О. Г.
ВПЛИВ ЗМІН ПРАВИЛ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАЛОСТІ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Михайлишин Л. І.
ТЕОРІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І КРИТИЧНІ АСПЕКТИ 

Некрасова Л. А., Хрістова А. В.
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Тюленєва Ю. В., Сичков О. Л.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Солов’янчик А. В.
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Сорочка С. І.
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Срібна Є. В.
МАТРИЧНИЙ КОМПЛЕКС ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ У СУЧАСНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІНАХ 

Стаднік В. Г., Шевченко Я. І.
ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Стеблюк Н. Ф., Волосова Є. Р.
РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Степаненко О. І., Чернишенко Я. Г.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ В ДОКУМЕНТУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Сушко Н. І.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Тарасенко А. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

Тарасова Г. О.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Терон І. В.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

Ужва А. М.
ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Фраєр О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД КРАЇН ЄС 

Хитра О. В.
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОГО БАЛАНСУ (СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Хом’як М. С.
ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ 

Ценклер Н. І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПРИ ВРАХУВАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Чепка В. В.
ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Шамрін Р. В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ У СТРУКТУРІ ЦІНОВИХ КРИВИХ 

Шашина М. В., Седун Р. С.
ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ 

Шевчук К. В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

Шмуратко Я. А.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ НА РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Штулер І. Ю.
ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ ПРОТЯГОМ 2005–2015 РОКІВ 

Шут С. О.
ІНВЕСТИЦІЇ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ

Ярошевська О. В.
ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ У КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Бродовська І. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ханін С. Г.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство