Завантажити вісник одним файлом
Випуск 16/2017 Частина 1
Випуск 16/2017 Частина 2


Випуск 16/2017 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аванесова Н. Е., Лубенська А. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Андрусів С. В.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДЕРЖАВИ

Багорка М. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Бондаренко Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Боровік Л. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Брензович К. С., Глодан М. П.
АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Будз О. О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Бучинська Т. В.
УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кміть В. М., Бучма І. I.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕГУЛЯТОРА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ

Віхляєва Н. В.
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Галапуп Л. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Галинська Ю. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПАЛИВОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Гаращук О. В., Куценко В. І.
ОСВІТА – ВАЖЛИВИЙ ДРАЙВЕР ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Гегедош К. В., Проскура В. Ф.
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ «КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН»)

Гедз М. Й., Бакум І. В.
ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Гинда О. М., Гинда C. М.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Денисенко М. П., Бреус С. В.
СИСТЕМНІ ЗАГРОЗИ ЯК ЧИННИК ПОГІРШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Денисенко В. Ю., Корнєєва І. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОРГОВОГО ПОРТУ

Дєліні М. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Дзюбановська Н. В.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Дьяченко Ю. В.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Жарікова О. Б., Пащенко О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАПІТАЛІЗОВАНОГО ДОХОДУ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Zhuravlova Yu. O.
PUBLIC SERVICE AS A PUBLIC GOOD

Зайцев О. В., Нікітін Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Зварич Р. Є.
ІСТОРИЧНА НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА ПЕРЕДУМОВА АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Іличок Б. І., Малиновський Ю. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ СТАНУ

Карпенко Н. Г., Нос Л. Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Карпіщенко О. О., Ващенко Т. В.
ЕКСПОРТООРІЄНТОВНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Касич А. О., Бурба О. А.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Касич А. О., Бурківська В. А.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кожухівська Р. Б., Парубок Н. В.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Кононова О. Є., Головченко Є. Ю.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Корбутяк А. Г., Бута М. М.
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА»

Корбутяк А. Г., Сокровольська Н. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кустріч Л. О.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кучмєєв О. О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: ФАКТОРИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ГАРАТУВАННЯ

Легомінова С. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕРЕЛЛЯЦІЇ МІЖ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТІЙКИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Лисенко С. М., Табачкова Н. А., Омельченко М. М.
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Михайленко О. В., Комарицька Н. І.
РОЗРОБЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Широков М. А.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 


 

Випуск 16/2017 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Майовець Я. М.
РОЛЬ І МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Маргіта Н. О., Ярема Н. О.
ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ М. ЛЬВОВА

Марченко В. М., Покровська Н. М.
ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Матвеев С. П.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мізік Ю. І., Конопліна О. О., Панов В. В., Ярошенко Н. А.
ПРОВІДНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Носирєв О. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Оніпко Т. А.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КАНТОНІВ ШВЕЙЦАРІЇ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Опікунова Н. В., Швець Є. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Осадчий Є. С.
НАПРЯМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЗА УЧАСТІ ДЕРЖАВИ

Охрименко І. Б.
НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ

Палінчак М. М., Дяченко І. Б., Рошко С. М.
ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІЙ СФЕРІ

Палінчак М. М., Дяченко І. Б., Рошко С. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ У КОНТЕКСТІ КОНВЕЦІЇ МСОП ТА ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Партола А. І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ РІЧКОВОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Петришин Л. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИКА ЇХНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Прокопенко І. В.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П'янкова О. В., Ралко О. С.
КРИЗА ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Резнік Н. П., Назаренко М. А.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Романовська Ю. А., Солоненко Л. В.
ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Рубан Ю. В., Степанченко О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ

Седікова І. О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Слободяник А. М., Крижній В. Б.
АЛГОРИТМІЧНИЙ ТРЕЙДИНГ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Слуцький Є. В.
РОЗРОБЛЕННЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Сотниченко В. М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Старинець О. Г.
АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Строкович Г. В., Гончарук С. В.
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ФІНАНСИ», «ФІНАНСУВАННЯ», «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ»

Таратула Р. Б., Ковтуняк І. П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Тищенко В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Трішкіна Н. І.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

Федоряк Р. М., Лисенко Б. Р.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЛІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ КОМПАНІЇ З РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Халімон Т. М.
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Харун О. А.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Цибульська Е. І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ В ЕПОХУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Черноіванова Г. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ СКЛАДНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Чичуліна К. В., Касмініна К. О.
ОЦІНКА РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Штулер І. Ю., Сержанов В. В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Юдіна М. І., Мельник І. В.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ

Яворська Н. П., Баланюк М. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Якубовський С. О., Горивенко Х. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ТА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Юрченко Н. І.
ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ І СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство