Науковий вісник - № 17/2018

Завантажити вісник одним файлом
Випуск 17/2018 Частина 1
Випуск 17/2018 Частина 2


Випуск 17/2018 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аберніхіна І. Г., Валенюк Н. В., Суботіна Г. О.
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Аверіхіна Т. В., Пейчева Л. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бабій І. В.
МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ ПОКАЗНИКІВ ЗЕД У ПРОГНОЗУВАННІ ОБСЯГІВ РОЗШИРЕННЯ СЕГМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО РИНКУ

Бєлобородова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бугаєнко Н. М.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Буколова В. В.
ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Васюник Т. І.
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК У СИСТЕМІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Вітько Д. О.
ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гаєвський В. В.
НЕОБХІДНІСТЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Газуда Л. М., Герцег В. А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Дубовик Т. В., Гамова І. В.
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ

Гаращук О. В., Куценко В. І.
НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Гончар М. Ф.
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Горбачова О. М., Сухопер Я. І.
ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

Горшкова Л. О.
РОЗВИТОК ВИННОГО ТУРИЗМУ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИДУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гріненко А. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Грущинська Н. М.
ТЕНДЕНЦІЇ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА

Гудзь Ю. Ф., Тузова К. О.
СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Гук О. В., Тищенко О. М.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гуштан Т. В.
МАТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Денисов О. Є.
ОСНОВНІ МЕТОДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

Духновська Л. М., Павлов В. С.
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Єлейко І. В., Остапів Х. П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Жиленко К. М.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ТНК У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кайдаш О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Петренко В. С., Карнаушенко А. С.
МОТИВАЦІЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Касич А. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Колупаєва І. В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ

Кондукоцова Н. В.
ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Лазнева І. О.
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА СТРУКТУРИ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ

Леоненко П. М., Краус Н. М., Краус К. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ У СЕКТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Маказан Є. В.
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мардус Н. Ю.
ПРОЦЕС ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН У КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Мартин О. М.
ПОЖЕЖНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ: ЇХ АНАЛІЗ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

Мастюк Д. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ТОВАРИСТВ

Меліхова Т. О.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Сидоров О. А.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Трохимець О. І., Рябченко К. М.
ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кабанова О. О.
ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Макаренко В. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ


 

Випуск 17/2018 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Міщенко Т. М.
ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЇХ МОНІТОРИНГ

Наконечна Т. В., Мастеляк Л. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЛОГІСТИЧНИХ МЕТОДІВ У СФЕРУ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Олієвська М. Г.
ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Осадчук І. В., Боліла С. Ю.
ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СІМЕЙНИМИ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ

Павлова І. О.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Панасюк В. М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Паустовська Т. І.
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Петрик І. В.
ІНВЕСТУВАННЯ В АУТСОРСИНГ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ

Плотнікова М. Ф.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Полятикін C. O.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Петренко В. П., Псюк Р. М.
МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ І ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Редько К. Ю.
СПЕЦИФІКА ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗОН КИТАЮ ТА ЇХ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗОН

Рубан Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

Sáiensus M. A.
ROZWÓJ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W INNOWACYJNĄ GOSPODARCE

Сас Л. С.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Сєрікова А. А.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Скупейко В. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сотниченко В. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Старинець О. Г.
МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Стоянець Н. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Стройко Т. В.
ТУРИСТИЧНИЙ ДОСВІД В’ЄТНАМУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сухоруков А. І., Сухорукова О. А.
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ

Трут О. О.
СТРУКТУРА ВАРТОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ВИМІРЮВАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Халімон Т. М.
ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Хмарська І. А., Гришина Л. О.
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РОЗРОБЛЕННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Хомюк Н. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ»

Cisko L.
VPLYV PRÁVNYCH NORIEM A EKONOMICKÝCH FAKTOROV NA PROCESY V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE

Чжан Минцзюнь
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ФИНАНСОВ

Швець Ю. О.
РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИДИ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ РИЗИКУ

Шедяков В. Е.
РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Штогринець Н. В., Кускова В. Г.
ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Ядранський Д. Н.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАТЕРНАЛІЗМУ В ДЕРЖАВАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Якубовський С. О., Ломачинська І. А., Хаддад К. Б.
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ АВСТРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ярема Л. В., Замора О. І.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ясінецька І. А., Кушнірук Т. М., Лобанова О. П.
СТВОРЕНЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МІСТА ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Copyright © 2014-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство