Науковий вісник - № 21/2018

Завантажити вісник одним файлом
Випуск 21/2018 Частина 1
Випуск 21/2018 Частина 2


Випуск 21/2018 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Андрієнко В. М., Семенов А. С.
МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Артем’єва О. О.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ АПК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Біленко Ю. І.
ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Бодрецький М. В.
ПРІОРИТЕТНІСТЬ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ УМОВАХ

Бондар Ю. А., Чепляка К. О.
КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бублик М. І., Жук Л. В., Дрималовська Х. В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вакуленко В. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Гайдаржийська О. М., Бондаренко О. М., Івченко М. Ю.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Гайдаржийська О. М., Степанюк А. О.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гегедош К. В.
ТЕОРІЯ МАРКЕТИНГУ В ТРАНСКОРДОННОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Гірняк Л. І., Сопіга В. Б.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Головчак Г. В., Юрченко О. Б.
ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Гребеник К. В.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Дем’яненко Т. І., Єршова А. В.
НАПРЯМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 

Державська А. В., Круш П. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Ерфан Є. А., Сабов А. С.
АПК УКРАЇНИ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИМІРІ КРАЇН З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗВТ

Замроз М. В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ільїна М. В., Шпильова Ю. Б.
ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кіріс С. П.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА МАРКЕТИНГУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Кобилянська А. В.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС

Король М. М., Носа А. М.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кривоконь О. Г., Кривоконь М. О.
МІСЦЕ ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАБУДУВАННЯ В СЕГМЕНТІ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ

Кузьома В. В., Павлюк С. І., Волинська О. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Лабунська С. В., Собакар М. В.
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА СЛАБКИМИ СИГНАЛАМИ

Лаврук В. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ В АГРОФОРМУВАННЯХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Король М. М., Лапа І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ

Лапчук Б. Ю., Грицишин А. Т.
МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ І НЕОФІЦІЙНА ДОЛАРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Лохман Н. В.
АУТЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Манорик Г. О.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ


 

Випуск 21/2018 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Мантур-Чубата О. С., Гиренко В. О., Ільніцька А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мантур-Чубата О. С., Дубілей Ю. А., Міхалець А. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Маркіна І. А., Аксюк Я. А.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Маркіна І. А., Большакова Є. Л.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ РИЗИКОВОЮ СТІЙКІСТЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІ

Маркіна І. А., Вороніна В. Л.
РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ДІАГНОСТИКА СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Міщук Є. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

М’ячин В. Г., Яворська О. Б.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 

Назарова І. Я.
ЕТАПИ ТА АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ 

Настевич О. П.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Падій І. О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Панченко В. А.
МІСЦЕ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Пелех О. Б.
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2000–2017 РР.) 

Письменна У. Є.
ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ЯК УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Ромат Є. В., Кашпур А. О., Романченко Т. В.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ МАРКЕТИНГУ

Рудаченко О. О., Єсіна В. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Самусевич Я. В., Височина А. В.
ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГІВ ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Сидор І. П.
МОНІТОРИНГ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Сороківська З. К.
ВПЛИВ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКУ НА РОЗДРІБНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС 

Тарасюк М. В., Сироветник О. С.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Тесак О. В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Ткачук О. В.
ЕНДАУМЕНТ ЯК ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Томашук І. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Цалан М. І.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чучка І. М.
ЄВРОРЕГІОНАЛЬНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗАКАРПАТТІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Шевченко А. В., Трухан А. А.
ОСНОВНІ ФАЗИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 

Шевченко А. В., Кобізєв А. А., Левковська Т. А.
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Шедяков В. Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ В КОМПЛЕКСЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Шейко І. А., Петрова Р. В.
ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Щербак А. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Яковець Т. А.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ СПОРУД З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ 

Copyright © 2014-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство