Завантажити вісник одним файлом
Випуск 14/2017 Частина 1
Випуск 14/2017 Частина 2


Випуск 14/2017 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Abdulla Alrashdi
THE REAL RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH

Бабич М. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПРОДОВОЛЬСТВА ЧЕРЕЗ КОРОТКІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ

Бачало І. Б.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИВОДУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА НОВІ РИНКИ

Белова І. М., Спільник І. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ У ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ

Біль М. М.
ПОЛІТИКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ВИСОКОМОБІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Божкова В. В., Носонова Л. В.
РОЛЬ ПОЛІГРАФІЧНОЇ РЕКЛАМИ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бурбела А. Л.
ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Витвицький Я. С., Лебега О. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

Войчак Д. А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Галькевич М. В.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ «ОЦІНКА ЗА ВАРТІСНИМИ КРИТЕРІЯМИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ» ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гладких Д. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Голіков С. С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Голюк В. Я.
ВПЛИВ МОНЕТАРНИХ І НЕМОНЕТАРНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ВВП УКРАЇНИ

Гранатуров В. М., Лаврів В. В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ: ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ

Гук О. В.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Давиденко І. В.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КРУЇЗНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА ОДЕСИ

Дейнега О. В.
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Желуденко К. В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жердецька Л. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ

Жукова Н. В.
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Журило В. В., Пригара О. Ю.
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Засадний Б. А.
РИЗИКИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 

Ільїна А. О.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ВІДНОСИН НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ

Кашлаков О. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кишакевич Б. Ю., Мажаров Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Климаш Н. І., Соловей К. В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

Ключник А. В.
ВІДМІННІ РИСИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Комар Н. В.
ПРОЦЕС ВІЗОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС 

Кононова І. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Кононова І. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ АДАПТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Корецька О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Корнєєва Ю.В.
МОЖЛИВОСТІ ІРО ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ 

Кузьмін О.Є., Станасюк Н.С. 
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЙОГО НАРОЩУВАННЯ (ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ) 

Курінєнко О.В.
ПОБУДОВА ТРЕНДІВ В ТРАНСФОРМОВАНИХ МОДЕЛЯХ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

Лаврук В. В.
КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Ларікова Т.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

Лейбович А.В., Череп А.В.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ)

Дмитриченко М.І.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Капущак В.В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ТЛІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Баранова В. В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Рудь М. М.
ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ В РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 


 

Випуск 14/2017 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Литовченко И. Л., Саенсус М. А.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ САМООРГАНИЗАЦИИ

Ліба Н. С., Ющик Л. В.
ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»

Лозінська Ж. П.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лукашова Л. В., Lukashova L. V.
СПОСОБИ СПРЯННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Максименко А. В.
ОФШОРНІ МЕХАНІЗМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОПОДАТКУВАННІ

Маргіта Н. О., Новодська Н. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

Мархонос С. М., Турло Н. П.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Мендела І. Я.
РОЗВИТОК КУРОРТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нестерова К. С.
ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАЛАНС ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ ПАРТНЕРАМИ

Охріменко А. Г.
МУЛЬТИСУБ’ЄКТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ТУРИСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Паризький І. В.
СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІЦНЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ

Перевозова І. В., Сакун А. Ж.
ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Петренко І. П., Козловська О. Ю.
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Петришин Л. П.
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Погореленко Н. П., Погореленко В. В.
ДІАГНОСТИКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пристемський О. С.
АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Продіус О. І.
ІНКЛЮЗИВНІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рак Г. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Рибакова Т. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рибачок С. А., Макаренко С. М.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ОСНОВИ ВИПЛАТИ ГІДНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА

Рубежанська В. О.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Семенець Ю. О.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: У ПОШУКУ ПЕРСПЕКТИВ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

Сенишин О. С., Сенишин М. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Сердюк Г. В.
КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В РАМКАХ ТРАНСТИХООКЕАНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

Сєріков Д. О.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ

Соковніна Д. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Соловйова Н. В.
ОБЛІК ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Сороківська О. А., Мосій О. Б., Кужда Т. І.
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стеценко Б. С.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Турський І. В.
ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Філяк М. С.
ОГЛЯД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИЗНАЧНИКІВ БАЗОВОГО РІВНЯ, ПРИДАТНОГО ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ

Халатур С. М.
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Хоча Н. В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ціжма О. А.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАКСИМИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Ціщик Р. В., Котис Н. В.
ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРУ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ: ТОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ

Чебан І. В., Діброва А. Д.
РИНОК БІОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Чугрій Н. А.
РОЯЛТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шолойко А. С.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ СТРАХОВОГО РИНКУ

Якубовська Н. В., Лук’яник М. М.
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В РЕГІОНІ

 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство