Завантажити вісник одним файлом
Випуск 15/2017 Частина 1
Випуск 15/2017 Частина 2


Випуск 15/2017 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Сердюков К. Г., Алєйнікова Н. М.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВАРТОСТІ ТА РИЗИКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Бабаченко Л. В.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бабич М. М., Крилова І. Г., Савенко О. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ДОСТУПНІСТЮ ДО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА РІВНЕМ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Баланчук Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ БАНКУ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Зачосова Н. В., Бибик А. М.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білоткач О. В., Павлова Г. Є.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Богатирьов І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Болдирєва Л. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Бондаренко С. М., Лісовський М. Ю.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ – УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Боровік Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Васюк Є. А.
ТРАНСФЕРТНА ПОЛІТИКА ТНК: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Вісин В. В., Вісина Т. М., Кравчук П. Я.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Владика Ю. П.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Владичин М. Б.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Гавриловський О. С., Гавриловська Л. М.
РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ В КРАЇНАХ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Ганцура А. В., Коваленко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ДРОПШИППІНГУ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Гарбар Ж. В., Гарбар В. А.
САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Грабовецький Б. Є., Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.
ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

Гринькевич О. С., Левицька О. О.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Грушина А. І.
МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Гудзь Ю. Ф.
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АПК

Дзюба П. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Євдокімова М. О.
РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ, ЙОГО РОЗВИТОК

Загарій В. К., Синільник В. В.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ І СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Зайцев О. В.
ЗАКОН ВАРТОСТІ – МОЖЛИВА ОБ’ЄДНУЮЧА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

Залунина О. М.
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ

Зосімова А. В.
ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванова Л. О., Вовчанська О. М.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Канцір І. А., Козьмук Н. І.
ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Кармазінова В. Д.
ФОРМУВАННЯ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДНИХ АГЕНТСТВ

Карпова Т. О.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Касич А. О., Сидоренко А. М.
ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Котикова О. І., Куделя В. Л., Потапов І. С.
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ РАЙОНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кудирко О. В.
ІННОВАЦІЇ В ЛОГІСТИЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК

Кузьмук С. Г.
ОПТИМІСТИЧНІ УПЕРЕДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УПРАВЛІНЦІВ

Легомінова С. В.
ІДЕОГЕНЕЗ КАТЕГОРІЇ СТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Ліхоносова Г. С.
МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Жихор О. Б., Самойленко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В МЕРЕЖІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ: ДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Кравець Л. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Кононенко О. Л.
АНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Лондаренко Д. О.
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМАТИКА, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

 


 

Випуск 15/2017 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Лозинська І. В., Павленко А. О.
ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Мартин О. М.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Мичак Н. О.
СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ: ОБЛІКОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ТОЧКИ ЗОРУ

Моїсеєнко А. С.
МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ НОВАТОРІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МІКРОРІВНІ

Мороз О. В., Карачина Н. П., Семцов В. М.
ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ У СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ

Мусієнко В. О., Іванова В. Б.
СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Крикавський Є. В., Наконечна Т. В.
ІНТРАЛОГІСТИКА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Недбалюк І. Р.
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Нестеренко О. О.
ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ РІВНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Овчиннікова В. О., Петровська В. В.
ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Овчиннікова В. О., Харламова І. М.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Павлова Г. Є., Приходько І. П., Своднін І. М.
ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦIЇ РОСЛИННИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Палагута С. С.
ФОРМУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Панченко В. Г., Резнікова Н. В.
РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

Пашаев Т. Г.
СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ ЕС В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Петренко Н. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поворозник М. Ю.
КРИТЕРІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ГЛОБАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

Поліщук Н. В.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СТАН ТА ТЕНДАНЦІЇ РОЗВИТКУ

Пономарьова Ю. I.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ТА М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Попівняк Ю. М.
ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Похилько С. В., Новак К. С.
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Примостка О. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ріпа Т. В.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Савенко Г. Є.
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сиваш Ю. М.
ОЦІНКА КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Скиба М. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАСОБИ

Кушнір Н. О., Славич М. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

Солодухін С. В., Шайтанова Є. С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Сотниченко В. М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Тymchuk S. V., Neshchadym L. M.
CLUSTER ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TOURIST COMPANIES IN UKRAINE

Філяк М. С.
ЗАГАЛЬНІ РАМКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЦИКЛІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ

Харахурсах М. О.
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

Худик О. Б.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Циганова О. С.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: БІОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Чакалова К. О.
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ

Череп А. В., Чеберко Л. В.
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Шум М. А., Гулько К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Яценко О. М.
ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ (НА ПРИКЛАДІ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО)

Фокіна-Мезенцева К. В. 
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство