Завантажити вісник одним файлом
Випуск 12/2017 Частина 1
Випуск 12/2017 Частина 2


Випуск 12/2017 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Абрамович І. А.
ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ

Аванесова Н.Е.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Багорка М. О.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ МАКРО- І МІКРОСЕРЕДОВИЩА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ШЛЯХУ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Балицька М. В.
ІНВЕСТУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА

Баула О. В., Савош Л. В., Лютак О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ІННOВАЦІЙНОГО РOЗВИТКУ ЕКOНOМІКИ УКРАЇНИ У КOНТЕКСТІ ІННOВАЦІЙНOГO ТАБЛO ЄС

Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бєлоусова С. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Билінська О. Б.
ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Богма О. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ УКРАЇНИ

Богуславська С. І.
ОЦІНКА ЗАГРОЗ ІЗ БОКУ НЕЗБАЛАНСОВАНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Бондаренко Н. М., Гузь В. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Варшавська Н. Г.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЄВРОПЕЙСЬКОГО АГРАРНОГО РИНКУ

Владика Ю. П.
КРИЗОВІ СТАНИ В ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Гаєвський В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУ

Галазюк Н. М., Зелінська О. М., Кравчук О. Я.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гегедош К. В.
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Гриліцькa A. В., Микитюк Д. В., Чорноморець М. В.
ТЕОРЕТИЧНІ AСПЕКТИ ОРГAНІЗAЦІЇ БУXГAЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НA ПІДПРИЄМСТВІ

Гриценко В. Л.
ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА

Гудзовата О. О.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Гудзь Г. О.
РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Доценко І. О., Доценко В. В.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ерастов В. І.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ В ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Ерфан Є. А., Белень І. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОЛОТА

Єгоров А. О., Лазнева І. О., Жеронкін Б. О.
ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ ТА КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Єрін Д. Л.
СВІТОВА ВИНАХІДНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Жовновач Р. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЕЗОННОГО КОЛИВАННЯ ПОПИТУ

Кацемир Я. В.
ПОЛЕЗНОСТЬ УСЛУГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

Кір’ян О. І.
ПОЗИТИВНИЙ ВЗАЄМОВПЛИВ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кірнос I. O.
АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДО НАСЛІДКІВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Коваленко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ В УПРАВЛІННІ ЕТАПАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Клімова О. І.
РОЗВИТОК РИНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗІ

Кобилянська А. В.
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Коваленко-Марченкова Є. В.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Кожухова Т. В.
ПОЛІТИКИ США, ЯПОНІЇ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ

Колесник Т. В., Мазур С.А.
МЕХАНІЗМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Колісніченко П. Т.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Кононова І. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Кудрявська Н. В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ БАЗИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Кутковецька Т. О., Родащук Г. Ю.
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У САДІВНИЦТВІ

Кушнір С. О., Завальнюк А. О.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ САРМ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лещук Г. В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Лизунова О. М., Пуханов О. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Головко О. П.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Баранова В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Кравець Л. О.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


 

Випуск 12/2017 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Лункіна Т. І.
ОСНОВНА РОЛЬ І НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мартинова Л. Б.
ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Матвійчук Л. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Матвійчук Н. П.
АНАЛІЗ РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Мірошніченко В. О.
РЕЗЕРВИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Димченко О. В., Рудаченко О. О., Мозговий Є. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Набульсі Х. Н.
СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PF2

Нагаївська Д. Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Онищенко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Онищенко С. В.
ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Остапенко О. М.
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Павлюк О. О.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ

Патинська М. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ

Петрук І. П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТОНІКА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Петько С. М.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГОНКОНГУ НА ГЛОБАЛЬНІЙ ФІНАНСОВІЙ АРЕНІ

Пєліпєй А. О.
РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Пилипенко О. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

Пірус В. О.
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Полоус О. В., Романов В. О.
МАРКЕТИНГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СФЕРІ РОЗВИТКУ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

Поляков М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА ЇХ ПРОЯВИ НА РІВНІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Русак О. П., Паламарчук Т. М.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сергєєва О. Р.
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Серьогіна Н. В.
ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ АВТОДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сіухіна К. М.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ПІД МОЖЛИВІ ВТРАТИ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ З КЛІЄНТАМИ

Солодковська Г. В.
ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ставицька А. В.
ОЦІНКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СТАТИСТИЧНІ ВИМІРИ ІНДЕКСНОГО АНАЛІЗУ

Трач Р. В.
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ПІД ЧАС ІНТЕГРОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Тупчій О. С.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА

Хаідура Ґ. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЗІЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Хорошун В. В., Качуровський Д. В.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Цап М. В.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ СТРУКТУРНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Чернецька О. В.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шаповал М. С.
ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Шафранська Л. Т.
КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Швець Ю. О., Бурдило О. В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Голинський Ю. О., Шиманська І. О.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДOСКOНAЛЕННЯ КAЗНAЧЕЙСЬКOГO OБСЛУГOВУВAННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Шинкар В. А., Рошко С. М., Яцко Г. В.
ФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.
ОЦІНКА РИЗИКІВ У ТУРИЗМІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

Шумкова В. І.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ САМОСТРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Щеглова О. Ю., Судакова О. І., Лаже М. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Юхименко В. М.
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ SOLVENCY II 

Ярошевська О. В., Косова Т. Д.
ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство