Науковий вісник - № 18/2018

Завантажити вісник одним файлом
Випуск 18/2018 Частина 1
Випуск 18/2018 Частина 2
Випуск 18/2018 Частина 3


Випуск 18/2018 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Азарова А. О., Лозан Б. О., Ткачук А. П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Акіліна О. В., Ільїч Л. М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ ІТ-СФЕРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ

Антипцева О. Ю.
ЛАТЕРАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ

Архіпов Н. М.
ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Бабич М. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ: ДОСВІД ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Барановська Д. О.
ҐЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ КІНОВИРОБНИЦТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНА

Безверха І. А.
ТИПІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Бердар М. М.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО НАРОЩУВАННЯ

Бірбіренко С. С., Жаданова Ю. О.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ

Близнюк Т. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Богашко О. Л.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА НОВІ ЗАПИТИ СВІТОВОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ

Бурляй А. П., Бурляй О. Л., Рябченко О. О.
РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Бутусов О. Д.
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПОНЕНТИ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Васюренко Л. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Верхоглядова Н. І., Сидоров О. А.
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Гаврилко Т. О., Гавриленко А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ СВІТОВОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Галайко А. М.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТРАХУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Галасюк В. В.
ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

Глєбова Н. В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС: ОБЛІКОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

Глубіш Л. Я.
ПЕРЕШКОДИ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нусінов В. Я., Голівер В. П.
ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Гончарук І. В.
КОНКУРЕНЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАТФОРМ НА РИНКАХ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б.
ОБЧИСЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ДОСЯЖНОЇ СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ ЗАКАРПАТТЯ

Грановська В. Г.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Григорчук Т. В.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гулик Т. В., Кербікова А. С., Дрофа Є. А.
АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЯВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВПЛИВ РИЗИКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

Даньшина Ю. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ДЕЙСТВЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ

Дейнега І. О.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дем’яненко Т. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Денис О. Б., Тустановський Ю. Г.
ФІНАНСОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Дріга О. П., Макурін А. А.
ГЕНЕЗИС ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Дубовіч І. А., Сенета З. Я.
СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Дудяк Р. П., Гошко О. Й.
ПРОГНОЗНІ ТРЕНДИ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Мужев О. О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 


 

Випуск 18/2018 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Дяченко Б. І., Стець Д. І.
РОЛЬ КРАЇН «ВЕЛИКОЇ СІМКИ» У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Ерфан Є. А.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Zhuravlova Yu. O.
PUBLIC GOODS AS A FACTOR OF HUMAN DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Завербний А. С., Багнюк С. М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛИВА УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зеленко О. О.
КУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНУ

Ільченко Т. В.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Касьяновський Є. В.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

Касянок К. Г.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ

Кібенко К. А.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Коваленко В. В., Піддубна В. Г.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКІВ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Колінець Л. Б.
НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Колодяжна І. В.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Коніна М. О.
ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Кучмєєв О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лихоносова Г. С., Кривонос Н. Ю.
МАРКЕТИНГОВІ ВАЖЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Мартинов А. А., Чернодубова Е. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мартинова Л. В.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Мисюк В. О.
ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Михайленко Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Міщенко В. І., Холодилова А. О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА НАГЛЯДУ ЗА НИМ

Москалик Л. Р., Москалик Р. Я.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПОШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ: ТЕСТУВАННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ І СНД

Наберухін В. А.
ОБЛІКОВО-ОЦІНОЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В БАЛАНСАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ніконенко У. М.
ДИНАМІКА СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ РЕСУРСИ: КРИЗОВІ ЦИКЛИ ПОВЕДІНКИ

Овчаренко А. С.
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ГЛОБАЛЬНОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

Осадча Г. Г., Ополонець І. П.
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Паламарчук Т. М., Русак О. П.
АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Палінчак М. М., Дяченко І. Б., Рошко С. М.
ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Панасюк В. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Панченко В. Г.
ІННОВАЦІЙНИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: НОВІ ПРОЕКЦІЇ НЕОМЕРКАНТИЛІЗМУ

Пахота Н. В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Петровська О. М., Голіченко М. С.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Пірникоза П. В.
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЕНДОГЕННИЙ ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Пішенін І. К.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Потійко С. В.
СТРАХУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 


 

Випуск 18/2018 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Приймак Н. В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ ЯК ОСНОВНОГО ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТА КРЕДИТУВАННЯ

Манаєнко І. М., Просяник І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Речка К. М.
ЗМІСТ ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Решетило В. П., Островський І. А.
НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рошило В. І., Данілова Т. В.
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

Рязанова Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ ФІКСОВАНОГО ТАРИФУ ЯК МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Савіцький А. В.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УПРАВЛІННІ ЙОГО ПРИБУТКОВІСТЮ

Салоид С. В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ

Самсонова Л. В.
ВИДИ МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН

Сахарук Б. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Седікова І. О., Семко О. І.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Сидорчук О. Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРУ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ В УМОВАХ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК

Скупейко В. В., Лихолат С. М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Старостенко Г. Г., Мірко Н. В.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРАЇНІ

Степанюк Н. А.
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТІВ

Тимошенко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Тимошенко М. М.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Тіщенко Є. О.
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

Федорова Н. Є.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВПЛИВ НАУКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ

Хілуха О. А.
ПРИНЦИПИ КОМПЕТЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Цап М. В.
НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Цап М. В., Калиняк Н. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТА РІВЕНЬ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Цап М. В., Палінчак М. М.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ

Цап М. В., Палінчак М. М., Стеблак Д. М.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТА ЙОГО РОЛІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Чайка Т. Ю., Авдєєва Л. В.
КЛАСИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙ І СУЧАСНІСТЬ: ЕМПІРИЧНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ. БАЗОВІ ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Черненко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКСПОРТУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я., Васильців Н. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ЛОГІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Шевчук К. Д.
АКТИВІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Шедяков В. Е.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Шинкар В. А., Рошко С. М.
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Юдіна С. В., Пирогов С. О.
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Юрченко Н. І.
СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Яценко О. М., Тананайко Т. С.
АКТУАЛІТЕТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ: ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

 

Copyright © 2014-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство