Науковий вісник - № 20/2018

Завантажити вісник одним файлом
Випуск 20/2018 Частина 1
Випуск 20/2018 Частина 2
Випуск 20/2018 Частина 3


Випуск 20/2018 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аванесова Н. Е., Колодяжна Т. В., Семенова Г. І.
СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Акіліна О. В., Павлюк В. В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СУЧАСНОМУ МІСТІ

Андрійчук І. В., Витвицька У. Я., Степанюк О. Р.
ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ареф’єва О. В.
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Артюх О. В., Бєлінська О. В.
ПОНЯТТЯ «РИЗИК» У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

Ахновська І. О.
ВІРТУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У СІМЕЙНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Багорка М. О., Челак В. В.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ФОРМУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Белінська Я. В.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Березіна С. Б.
РИЗИКИ НАСТАННЯ ВІКОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Бідак В. Я.
СОЦІАЛЬНО-ЗАХИСНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ РИЗИКОГЕННОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Білобровенко Т. В.
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Боровик М. В.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Боровік Л. В.
МІСЦЕ І РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Бурляй А. П., Бурляй О. Л., Непочатенко О. А.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Бучинська О. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ

Васечко Л. І.
АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Васюренко Л. В.
БАЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є.
РИЗИКИ Й НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ДІЇ УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З ННН-РИБАЛЬСТВОМ

Вірченко В. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Волошанська А. В.
ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩА ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ СВІТУ

Газуда Л. М., Довба І. В.
ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Галайко А. М.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Гаращук О. В., Куценко В. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Гевко В. Л.
ЗМІСТОВНО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Гірман А. П., Кодацька Н. О.
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Грецька-Миргородська В. В.
КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ЩО НОВОГО ВНОСИТЬ ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД?

Гринько П. О.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Громова Т. М.
СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО РИНКУ

Дергачова В. В., Колешня Я. О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Деркач Т. В., Чебаненко Д. І.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Джерелюк Ю. О., Фролова Н. Є.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Другова О. С., Шевченко М. М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ

Дума Л. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

Думанська І. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АПК

Загреба І. І.
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

Залюбінська Л. М., Скорик М. Л.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Іванова А. М.
БОРГОВА БЕЗПЕКА ЯК ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ


 

Випуск 20/2018 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Іртищева І. О., Гуріна О. В., Работін Ю. А.
МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИК

Каличева Н. Є., Копачевська Ю. А.
ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кальний С. В.
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Качула С. В.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Квасній О. Р.
АВТОНОМІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ЗАПОРУКА ВИРІШЕННЯ «МІСЦЕВИХ ПИТАНЬ» СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кемарська Л. Г.
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Кияшко О. М., Гузь В. О.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ

Корінний С. О., Коблюк К. М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ

Ковтонюк К. В., Молчанова Е. Ю.
ПОЛІСИСТЕМНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ РОЛІ ЗОЛОТА

Кожухівська Р. Б., Саковська О. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

Кондратюк О. І.
УМОВИ АДАПТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кораблінова І. А.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Косач І. А., Жаворонок А. В., Марусяк Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Кучмєєв О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лавейкіна Є. С., Текинюк І. Р.
ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Лазнева І. О., Сєдова Д. О.
КОМПЛЕКСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Лемещенко Н. М.
МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Лисенко В. В., Сироватко О. І.
МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ліхоносова Г. С.
ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ГОМЕОСТАЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Логутова Т. Г., Полторацький М. М.
МОРСЬКІ ПОРТИ ЯК КЛЮЧОВІ ЛОГІСТИЧНІ ЦЕНТРИ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Лозова Г. М., Шорубалко Б. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лук’янова О. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЕЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мардус Н. Ю.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Мельник В. В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПЕРІОД ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Мискін Ю. І., Мискіна О. О., Шевчук С. В.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Міца В. В.
МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Носач Н. М.
ІННОВАЦІЇ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Овандер Н. Л.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Овчарук В. В.
СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Осадець О. М.
МЕТОДИКА ВСТУПУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Павлова Г. Є., Приходько І. П., Тютюнник Я. В.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Панькова О. В., Касперович О. Ю.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Папп В. В., Бошота Н. В.
ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА МІСЦЕВУ ЕКОНОМІКУ

Пасінович І. І., Кучма М. І.
НЕОБХІДНІСТЬ ТА УМОВИ ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Петрушко Я. Р.
КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Полятикіна Л. І., Новикова С. В.
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кравчун А. С.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Чебанова Т. Є.
ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 

Випуск 20/2018 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Радкевич Л. А.
РОЗВИТОК DIGITAL BRAND’А: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Радова О. В.
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВОВВЕДЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Савіна Н. Б., Крикавський В. Є.
ГЕНЕРУВАННЯ ОЩАДЛИВОСТІ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Саєнсус М. А.
АНАЛІЗ РИНКУ «ХОЛОДНОЇ ЛОГИСТИКИ» В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Салашенко T. І.
ПОТОЧНИЙ ДИЗАЙН РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЄС: ВИКЛИКИ УКРАЇНІ

Свидрук І. І.
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Селюченко Н. Є., Косар Н. С.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ВИРОБНИКІВ ОЛІЇ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Семененко Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Sydorchuk A. A.
PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT OF STATE SOCIAL INSURANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Сімахова А. О.
СОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ

Скорупська О. П., Жак І. Б.
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Смирнова Н. В.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стрєльніков Р. М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Струк Н. Р., Карпій О. П.
ЛОГІСТИКА У ФРАНЧАЙЗИНГОВІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Сунцова О. О., Командровська В. Є., Любезна І. І.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АВІАПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АГРЕСИВНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Суска А. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Olena Suschenko, Matthnai Ekouaghe
ECONOMICS OF AEROSPACE TOURISM: PECULIARITIES AND PROSPECTS OF MARKETING FOR POTENTIAL SPACE TOURISM COMPANIES

Тимошенко М. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Томашевська А. В., Смиковчук Т. В.
РІВЕНЬ ВВП УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

Урба С. І., Коковська С. І.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Федорова І. В.
АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА

Філіпчук В. Р.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИКЛИКАМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Філяк М. С.
МАРКЕРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗБАЛАНСУВАННІ ВПЛИВІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПОСЕЛЕНЬ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ

Фролова Н. Л.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Marek K., Cisko L.
ZMENY ZADÁVANIA VEREJNÝCH ZÁKAZIEK V ČESKEJ REPUBLIKE A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Черноіванова Г.С.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Чиж Л. П., Хотєєва Н. В., Качура К. О.
ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВУГІЛЛЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Шахно А. Ю.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Шевченко А. В., Путінцева А. А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Шевченко В. С.
САМОМЕНЕДЖЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

Шевчук Я. В.
ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Шестерняк М. М.
СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИДИ

Щур Р. І.
ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Юрківський О. Й.
ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Яворская А. Ф.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Ярославський А. О.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Дарушин О. В.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Copyright © 2014-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство