Науковий вісник - № 22/2018

Завантажити вісник одним файлом
Випуск 22/2018 Частина 1
Випуск 22/2018 Частина 2
Випуск 22/2018 Частина 3


Випуск 22/2018 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Ареф'єва О. В., Мізюк С. Г., Ращепкін М. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Базалійська Н. П., Батовський В. В.
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ

Блажей І. О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Бодруг Т. М., Гаватюк Л. С.
СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Cherlenyak Ivan I., Bondarenko Viktoriya M., Fedurtsya Vasyl P.
THE SOURCES OF TURBULENCE IN THE FOREIGN BUSINESS ENVIRONMENT OF THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Бондаренко С. М.
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАЦІЛЕНОЇ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ МОДИ

Босак А. О., Жигадло О. І.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВПЛИВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Братута О. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «ХОЛДИНГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»

Ваврик А. Б.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Височан О. С., Височан О. О.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

Глєбова А. О., Маховка В. М., Шулигін С. А.
СТРАТЕГІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Горбачова О. М., Сухопер Я. І.
АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЗАМІЩЕННЯ ТА ТЕОРІЇ ІЄРАРХІЇ В ДИВІДЕНДНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б.
ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ЗАКАРПАТТЯ У 2017–2018 РР.

Грищук С. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» ТА «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ»

Гугул О. Я., Оливко О. А.
РОЛЬ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Гудзь Ю. Ф., Демчук К. Ю.
ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ

Гуменна Ю. Г., Тютюник І. В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ОБҐРУНТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Даценко Ю. М.
ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Дорофеєв Д. А.
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Дробот С. А.
СУТНІСТЬ ДЕТЕРМІНАНТІВ РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Дроздова В. А., Вєкшина А. П.
РОЗВИТОК МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дроздовський Я. П., Юрош В. В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БРЕНДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Жарікова О. Б., Пащенко О. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Журавка О. С., Темченко А. Р., Федорченко В. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Залунина О. М., Вовк В. С.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Зеліско Н. Б., Василина О. Р., Колач С. М.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У СПІВВІДНОШЕННІ З ТЕНДЕНЦІЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Іршак О. С., Головнюк Ю. І.
АНТИКРИЗОВЕ ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Кабаченко Д. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Калачевська Л. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 


 

Випуск 22/2018 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Калініченко З. Д., Струц А. С.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕПОНА ДО ВСТУПУ В ЄВРОСОЮЗ

Капцош В. Я.
СУЧАСНИЙ СТАН НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Катан Л. І., Катан В. О., Бортнік Б. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Качур М. О.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СПІЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЄС ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

Килин О. В., Тимчишин Ю. В.
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кліпкова О. І., Габер А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Колеснік Я. В., Попов В. О.
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Краснодєд Т. Л.
АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Кретов Д. Ю., Kretov D. Yu.
АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПАМ’ЯТІ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ

Крючко Л. С.
МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТА КООПЕРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Кудлаєнко С. В.
ФОРМИ ТА НАПРЯМИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Кульбіда М. В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ

Кучмєєв О. О.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кушнір Н. О., Дідик Н. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ НА ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ТА ТОВАРНІ РИНКИ УКРАЇНИ

Лазнева І. О., Цараненко Д. І.
КІБЕРСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Лазоренко Т. В., Місяйло О. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Лісняк А. Є.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Ліщинський І. О.
ГЛОКАЛІЗАЦІЯ, ФРАГМЕГРАЦІЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВІЗІЇ ВНУТРІШНІХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Лозиченко О. М.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Лукач К. Л.
СВІТОВИЙ РИНОК КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лукашова Л. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АТРИБУТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Максимов О. С., Максимова Ю. О.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕДІНКИ РОЗДРІБНИХ КЛІЄНТІВ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Marek K., Cisko L.
K ROZHODCOVSKÉMU KONANIU PRED ROZHODCOVSKÝM SÚDOM PRI HOSPODÁRSKEJ KOMORE ČESKEJ REPUBLIKY A AGRÁRNEJ KOMORE ČESKEJ REPUBLIKY

Мартинов А. А., Розмислов О. М.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Мельник Т. В.
ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Мізік Ю. І., Конопліна О. О.
СТРАТЕГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Міхель Р. В.
РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІКАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Мошак О. В., Харахурсах М. О.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

М’ячин В. Г., Алейнікова К. В.
СУЧАСНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

Випуск 22/2018 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Нечипорук К. О., Щерба Р. І.
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС: ПРОЦЕС УКЛАДЕННЯ УГОДИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Носирєв О. О.
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Оверчук В. А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Огородник В. В.
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

Ольшанський О. В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА МЕТОДИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Піскун Д. Н.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Попова О. Ю., Кулаков О. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Проскурніна Н. В.
РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ ПРИРОДИ ЗМІН

Пугач А. М., Демчук Н. І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Пудичева Г. О., Несененко П. П.
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Седіков Д. В.
ЛОГІСТИКА ЗЕРНА: ІНФРАСТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Селиванов А. И., Литвинец В. И.
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Селютіна А. С.
РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Сич Д. М.
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

Сідун О. Б.
ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Сіренко К. Ю.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Соболева І. В.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Сокровольська Н. Я., Хамига Ю. Я.
ПРОТИДІЯ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ У ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Супрун Н. В., Петрішина Т. О.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ SOLVENCY ІІ У ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Ткаченко В. І.
СУТНІСТЬ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Халилов А. Э.
ДИАПАЗОН ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

Харчук Т. В.
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД В ЕКОНОМІЧНОМУ УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Химинець В. В., Цімболинець Г. І.
ДОСВІД РЕФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1990–2006 РОКИ) ДЛЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Цибульська Е. І., Мацигура В. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Чернуха Т. С.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Чумаченко О. М., Кривов’яз Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ПЕРИТОРІЙ КРАЇН ЄС

Шлапак А. В., Конохов С. В.
ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ

Шуляр Р. В.
ФОРМУВАННЯ КАРТИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК МЕХАНІЗМУ ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Yakubovskiy S. O., Kyfak A. O., Yugay K. S.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL-ECONOMIC INDICATORS AND THE DYNAMICS OF EXTERNAL SECTORS OF ESTONIA AND DENMARK

Якшина Т. П., Пономаренко М. М., Цехановська О. П.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Родіонова Т. А., Янко Є. О.
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ

Ярыев Cамир Cафар оглы
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

 

Copyright © 2014-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство