Завантажити вісник одним файлом
Випуск 11/2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бабанська О. В.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЄС: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Брятко А. А.
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО СОЦІУМУ

Власенко Л. В.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ КНР

Волохова І. С.
МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ: НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ

Горіховський М. В.
ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гуржій Н. Г.
ІНТЕГРАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Давиденко Д. О.
ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ЧЕРЕЗ ФОНДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Даниш С. Т.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ

Доронін А. В., Либа В. О., Ревенко Д. С.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Жваненко С. А.
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Капканець В. С.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ

Ковінько О. М., Стахова А. І., Вовк А. П.
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЯК РУШІЙНИЙ ВАЖІЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Kozhukhіvska R. B.
ZASADY I METODY DO POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIECIE HOTELARSTWA

Колос І. В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОСТАНОВКИ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОЩАДЛИВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Корнійко Я. Р., Фiлоненко О. О.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРОВАНОГО ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТЕЙНЕРНИМИ ВАНТАЖОПОТОКАМИ

Корнійчук Г. В.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ

Костюченко Н. П.
ДОВІРА ЯК ФАКТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ПІД ЧАС КРИЗИ

Костюченко Н. П.
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄС ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Кушнір С. О., Завальнюк Р. Є.
ПРОБЛЕМАТИКА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Лазоренко Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Лемішовський В. І.
КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: КООРДИНАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

Ляліна Н. С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мікловда В. П., Король М. М., Мудренок К. П.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КИТАЮ

Нагорний Є. І.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ

Нєнно І. М.
БАГАТОМІРНА ІННОВАЦІЯ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВ

Орлова О. М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-СФЕРІ

Пішенін І. К.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ

Примостка А. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Радіонов Ю. Д.
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

Ситник Й. С.
АНАЛІЗУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЗНАННЄВИМИ АКТИВАМИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ситник О. Ю.
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ШЛЯХОМ НАЛАГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Ситник І. П., Головіна В. В.
BANKID ЯК СПОСІБ ВЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ НАДАННЯ ПЛАТІЖНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ INTERNET: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Смутчак З. В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНІХ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Татар М. С.
УПРАВЛЕНИЕ САНАЦИЕЙ УБЫТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИХ РАЗВИТИЯ И ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА

Татарин Н. Б., Войтович В. В.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА БАЗА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Халоал Ф. А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЛИВИИ И УКРАИНЕ

Шапуров О. О.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У МЕТАЛУРГІЇ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Шапурова О. О.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАЦІЙ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ: ВИРОБНИЦТВО, ЗБУТ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ

Shvets A. I.
TEORETYCZNE A PRAWNE ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W UE

Шиманська К. В.
ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Шинкар В. А., Король М. М., Качур Ю. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЇ

Янковий В. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ РОСТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ 

Носатов І. К.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Бєлякова О. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ВЛАДИ ЗА МОДЕЛЛЮ «ПОТРІЙНА СПІРАЛЬ»

Капущак В. В.
ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мінакова О. О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Кононенко О. Л.
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство